Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Sdružení obcí Hlučínska

INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKO

logo

Holka Polka w podróży/na cestě

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002877

Realizace: 06 - 10/2021

Celkové předpokládané výdaje projektu: 10 026,80 EUR              

Předpokládaná výše dotace z EFRR: 8 522,70 EUR

Žadatel: Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach

Partner CZ: Sdružení obcí Hlučínska

Cílem projektu je propagovat pohraniční turistické atrakce na polské a české straně společného regionu a zvýšit tak počet návštěvníků těchto oblastí. Prostřednictvím krátkých filmů (10 - 16 minut) budou představeny vybrané turistické atrakce v regionu s tím, že cílem bude obsáhnout co nejširší spektrum zajímavostí: architektonické, přírodní, historické apod. Propagační videa budou zpřístupněna na sociálních sitích a na vyhrazeném kanálu YouTube.

Odkaz na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC6a61Y7kwgTTFUjRpLHSiIQ


Na kole za zajímavostmi regionu

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002153

Realizace: 11/2019 - 06/2021

Celkové výdaje projektu: 22 599,80 EUR              

Hodnota spolufinancování z EFRR: 19 209,83 EUR

Žadatel: Sdružení obcí Hlučínska

Partneři PL: Gmina Kietrz

Projekt je zaměřen na společný rozvoj potenciálu kulturních a přírodních zajímavostí v regionu Hlučínska a gminy Kietrz ve vazbě na cykloturistiku a udržitelný cestovní ruch. V rámci projektu budou vytvořeny společné mapy cyklostezek obsahující doporučenou stezku (okruhy) za přírodními a kulturními zajímavostmi, gmina Kietrz instaluje do terénu odpočívadla a informační cedule a společně bude zorganizován cyklovýlet.

Cílem projektu je:

- podpořit propagaci a prezentaci společného regionu prostřednictvím lepšího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů ve vazbě na cykloturistiku;
- zvýšit počet návštěvníků v regionu vytvořením příznivých podmínek pro cykloturistiku prostřednictvím cyklomap se stezkou (okruhy) za přírodními a kulturními zajímavostmi a vybudované infrastruktuře;
- zvýšit znalosti o zajímavostech a atraktivitách společného regionu u obyvatel obou stran hranice prostřednictvím nově vydané cyklomapy s vyznačenou stezkou (okruhy) za přírodními a kulturními zajímavostmi regionu a jejich distribucí na obecní úřady obcí, měst a gmin, do informačních center, ubytovacích a restauračních zařízení apod. a zveřejněním na webových stránkách těchto institucí a prostřednictvím realizovaného cyklovýletu.

V rámci projektu jsou realizovány tyto aktivity:

0. Příprava projektu - 1. 2. 2019 - 3. 9. 2019
1. Projektový management - 1. 11. 2019 - 31. 10. 2020
2. Příprava a vydání cyklomapy - 1. 11. 2019 - 30. 9. 2020
3. Cyklovýlet - 1. 7. 2019 - 31. 10. 2020
4. Realizace turistické infrastruktury - místa odpočinku v gmině Kietrz - 1. 1. 2020 - 30. 9. 2020
5. Publicita projektu - 1. 11. 2019 - 31. 10. 2020

Cílovou skupinu projektu tvoří:
- turisté, návštěvníci a obyvatelé společného regionu, kteří navštíví náš region a kteří budou moci díky cyklomapám rychle a přehledně získat potřebné informace nejen o cyklostezkách, ale také o přírodních a kulturních zajímavostech společného území, využít doporučených tras (cyklokruhů) a vybudované infrastruktury (posezení, informační cedule aj.) při svých projížďkách;
- obyvatelé společného regionu, kteří obdrží cyklomapy, nebo kteří si je bezplatně stáhnout z webových stránek partnerů a u kterých bude zvýšeno povědomí o přírodních a kulturních atraktivitách ve společném území;
- účastníci mezinárodního cyklovýletu, kteří navštíví vybrané atraktivity cestovního ruchu na vytvořené stezce a kteří vyžijí cyklomapy a kteří využijí nově vybudovanou infrastrukuturu na polské straně;
- obce, města, jejich příspěvkové organizace, informační centra v regionu apod., kteří obdrží zdarma nové cyklomapy a budou je moci využít také pro své propagační aktivity, zahraniční návštěvy apod.;
- soukromé subjekty v cestovních ruchu, které budou moci svým klientům nabídnout komplexní přehled o našem regionu a budou moci pro své hosty vytvořit např. plán pobytu k trávení volného času;
- uživatelé internetu, kteří si budou moci zdarma stáhnout cyklomapy z webových stránek partnerů projektu, obcí a měst, informačních center, popř. soukromých subjektů cestovního ruchu.


Hlučínsko a polské gminy se představují

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001326

Realizace: 11/2018 - 10/2019

Celkové výdaje projektu: 33,496 EUR              

Hodnota spolufinancování z EFRR: 28 471,60 EUR

Žadatel: Sdružení obcí Hlučínska

Partneři PL: Gmina Kietrz, Gmina Krzanowice

Projekt je zaměřen na společnou propagaci regionu Hlučínska a polských partnerů - gmin Krzanowice a Kietrz. V rámci projektu budou vytvořeny propagační materiály, proběhne jejich prezentace na vybraných kulturních akcích a bude zrealizována letní soutěž zaměřená na poznávání společného regionu.

Cílem projektu je:

- podpořit propagaci a prezentaci společného regionu prostřednictvím využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů;
- zvýšit návštěvnost regionu a podpořit tak cestovní ruch;
- zvýšit znalosti o zajímavostech a atraktivitách společného regionu u obyvatel obou stran hranice a celkově zlepšit povědomí občanů o historicky spjatém regionu Hlučínska a sousedních polských gmin Horního Slezska.

V rámci projektu jsou realizovány tyto aktivity:
0. Příprava projektu (5 - 10/2017)

1. Projektový management (11/2018 - 10/2019)

2. Tvorba propagačních materiálů (11/2018 - 04/2019)

3. Prezentace na vybraných kulturních akcích v regionu (5 - 10/2019)

4. Soutěž pro veřejnost zaměřená na poznávání společného regionu (6 - 9/2019)

Cílovou skupinu projektu tvoří:
- turisté a návštěvníci, kteří navštíví náš region a kteří budou moci díky propagačním materiálům, které budou bezplatně dostupné na specifických místech, rychle a přehledně získat potřebné informace o zajímavostech našeho území;
- obyvatelé společného regionu, kteří obdrží tištěné materiály a kteří si budou moci materiály bezplatně stáhnout z webových stránek partnerů a u kterých bude zvýšeno povědomí o přírodních a kulturních atraktivitách ve společném území;
- účastníci soutěže zaměřené na poznávání společného regionu, kteří navštíví vybrané atraktivity cestovního ruchu a kteří v soutěži využijí informací z nového propagačního materiálu;
- návštěvníci vybraných kulturních akcí, kteří obdrží vzniklý propagační materiál;
- obce, města, jejich příspěvkové organizace, informační centra v regionu apod., kteří obdrží zdarma vzniklý propagační materiál a budou jej moci využít také pro své propagační aktivity, zahraniční návštěvy apod.;
- soukromé subjekty podnikající v cestovních ruchu, kteří budou moci svým klientům nabídnout komplexní přehled o našem regionu a budou moci pro své hosty vytvořit komplexní plán pobytu k trávení volného času;
- uživatelé internetu, kteří si budou moci zdarma stáhnout propagační materiál z webových stránek partnerů projektu, obcí a měst, informačních center, popř. soukromých subjektů cestovního ruchu.


Hledání ztraceného času

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001345

Realizace: 01/2018 - 12/2018

Výše dotace: 13 815,77 EUR

Partneři: Sdružení obcí Hlučínska, Gmina Kietrz, Gmina Krzyżanowice, Gmina Krzanowice

Projekt je zaměřen na spoupráci v oblasti kulturních a volnočasových aktivit. V rámci projektu proběhne sběr historických fotografií, fotografické workshopy, bude vytvořen společný česko-polský kalendář. Závěrem pak proběhnou výstavy zhotovených velkoformátových fotografií - historických i novodobých vytvořených v rámci fotografickýh workshopů.

Cílem projektu je:

- podpora intenzity přeshraniční spolupráce partnerů projektu v oblasti kultury a volnočasových aktivit;
- podpora intenzity přeshraniční spolupráce občanů z obou stran hranice v oblasti kultury a volnočasových aktivit;
- navázání přeshraniční spolupráce amatérských fotografů z obou stran hranice;
- posílení společné regionální identity a tradic v území, zvýšení povědomí o kulturních památkách, přírodních zajímavostech, kultuře, tradicích a dalších společenských aspektech života v regionu;
- podpora a propagace regionu směrem k návštěvníkům regionu a snaha o uchování kulturního dědictví pro další generace;
- zvýšení propagace a povědomí o společném území u turistů a návštěvníků regionu, kteří zhlédnou některou z výstav.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
1. Projektový management
2. Sběr, zpracování a tisk historických fotografií
3. Fotografické workshopy, zpracování a tisk novodobých fotografií
4. Vydání česko-polského kalendáře
5. Fotografické výstavy

Cílovou skupinu projektu tvoří:
- obyvatelé společného regionu, kteří poskytnou historické fotografie pro účely projektu;
- obyvatelé regionu, kteří se zúčastní fotografických workshopů a budou si moci navzájem vyměňovat zkušenosti, navázat kontakty apod.;
- obce, města a gminy, které díky projektu získají přehled historických fotografie ze své obce, města, gminy a česko-polský kalendář;
- obyvatelé regionu, návštěvníci a turisté, kteří navštíví některou z fotografických výstav a budou moci zhlédnout ukázku ze života a historie regionu a porovnat ji se současností;
- uživatelé internetu, kteří budou moci zhlédnout prezentaci fotografií na webových stránkách partnerů.


Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000662

Realizace: 01/2018 - 06/2019

Celkové výdaje projektu: 39 140,59 EUR

Hodnota spolufinancování z EFRR: 33 269,48 EUR

Vedoucí partner: Sdružení obcí Hlučínska,

Partneři PL: Gmina Kietrz, Gmina Krzyżanowice, Gmina Pietrowice Wielkie

Webová stránka projektu: https://invazivni-druhy.hlucinsko.eu/

Projekt se svou podstatou zabývá řešením problémů v krajině společného přeshraničního regionu v souvislosti se značným výskytem invazivních druhů rostlin, mezi které patří hlavně křídlatka a bolševník. Tyto rostliny ničí náš jedinečný ekosystém a vytlačují původní druhy rostlin.
Většina invazních druhů nemá větší nárok na živiny a najdeme je všude - uprostřed města, na kraji silnic i v lesích a vodních tocích, zabírají zemědělskou půdu atd. Jejich invazi lze zabránit pouze cílenou mechanicko-biologickou likvidací, která musí být efektivní, celoplošná a důsledná.

Cílem projektu je:
- získat přehled plochy s výskytem invazivních rostlin, resp. získat podklad pro pozdější celoplošnou likvidaci těchto rostlin;
- zvýšit znalosti zástupců obcí a měst regionu, neziskových organizací a podnikatelů (zemědělců) v oblasti invazivních druhů, možnostech jejich likvidace apod.;
- zvýšit informovanost obyvatel regionu o účincích a vlivu invazivních rostlin na přírodu a na zdraví člověka.

Cílů projektu dosáhneme prostřednictvím:
- komplexního zmapování plochy v regionu a vytvořením elektronicky přístupné databáze a mapy s výskytem invazivních rostlin;
- uspořádáním ukázkové likvidace invazivních druhů rostlin;
- workshopů zaměřených na legislativu a příklady praxe na konkrétním území na Hlučínsku a v Polsku;
- exkurze za příklady "dobré praxe" do jiného regionu, kde už problém s invazivními druhy rostlin řešili;
- informačních letáků pro veřejnost a metodiky pro obce a města z obou stran regionu, které obyvatelům poskytnou informace o těchto rostlinách, zásady zacházení s nimi apod.

V rámci projektu jsou realizovány tyto aktivity:

0. Příprava projektu (2 – 10/2016)

1. Projektový management (1/2018 – 6/2019)

2. Mapování ploch s výskytem invazivních druhů rostlin (3/2018 – 6/2019)

3. Tvorba elektronické databáze výskytu invazivních rostlin (5/2018 – 6/2019)

4. Ukázka likvidace invazivních druhů rostlin (4/2018 – 6/2019)

5. Workshopy k legislativě a metodice likvidace invazivních druhů rostlin (4/2018 – 6/2019)

6. Exkurze za příklady dobré praxe (5 -  6/2018)

7. Webová stránka s informacemi o invazivních druzích rostlin a projektu (1/2018 – 6/2019)

8. Odborná stáž (4 – 5/2018)

9. Tvorba informačních a metodických materiálů (1 – 6/2019)

10. Publicita projektu (1/2018 – 6/2019)

Cílovou skupinu projektu tvoří:
- obce a města, neziskové organizace a podnikatelé (zemědělci) z obou stran regionu, kteří v rámci projektu získají komplexní přehled výskytu invazivních druhů rostlin a metodiku, jak postupovat v případě jejich likvidace apod.
- obyvatelé regionu, u kterých dojde ke zvýšení informovanosti v oblasti invazivních rostlin a důsledku jejich výskytu prostřednictvím informačního letáku, workshopů apod.


Dobrá praxe bez hranic

Projekt "Dobrá praxe bez hranic" je realizován ve spolupráci Sdružení LYSKOR z Polska a Sdružení obcí Hlučínska z České republiky.

            V rámci projektu se uskutečnily akce mající za cíl seznámení a integraci polských a českých partnerů a propagace pohraničí. Projektové aktivity bprobíhaly od října do prosince 2017.

            Nejprve se v říjnu tohoto roku uskutečnil studijní pobyt polských partnerů v kulturním domě v Bolaticích. Během setkání byly projednány příklady činnosti přispívající k rozvoji společného pohraničí a byl odsouhlašen rozsah spolupráce mezi sdruženími. Oba sdružení předvedly multimediální prezentace, ve kterých ukázaly svou oblast působení. O doplňkový program se postarali místní umělci.

            V listopadu se uskutečnila akce propagující  včelařské aktivity - Medové hody, během kterých proběhla např. přednáška na téma vlastností včelích produktů a degustace medů. Hlavní částí programu Medových hodu byla taneční zábava.

            Další společnou činností v rámci projektu byly návštěvy vánočních jarmarků v Olomouci a Ratiboři, které měly za cíl mj. srovnání způsobu propagace měst. Partneři měli možnost seznámit se s kuchařskou a kulturní tradici a také s turistickými atrakcemi.

http://lyskor.pl/dobre-praktyki-bez-granic-2/

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Letecký pohled na Bohuslavice

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 7. 2024
déšť 27 °C 18 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 27/17 °C
pondělí 15. 7. jasno 31/18 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 31/19 °C

Členské obce

Partnerské obce a městské části

Spolupracujeme

Sdružení obcí Hlučínska
Sdružení obcí Hlučínska
Sdružení obcí Hlučínska
Sdružení obcí Hlučínska
Sdružení obcí Hlučínska
Sdružení obcí Hlučínska

mapa