Zápis ze 4. Setkání představitelů obcí a měst Hlučínska se zástupci podnikatelské veřejnosti

Přítomno celkem:   45
- z toho: Podnikatelé:  11
  Zemědělci: 8
  Starostové a pracovníci úřadů: 18
  Úřad práce v Opavě: 2
  Hospodářská komora:  1
  MAS Hlučínsko:                                    2 (z toho jeden soukromý zemědělec)
  Novináři: 3
 
 
Program setkání:      
1. Přivítání přítomných
2. Informace o předchozích schůzkách, plnění úkolů, které vyplynuly z minulého
    jednání, atd.
3. Informace Úřadu práce v Opavě
4. Informace MAS Hlučínsko
5. Diskuse o problémech samospráv a podnikatelů v sekcích
6. Informace Hospodářské komory v Opavě
7. Informace zástupců týdeníku Region Opavsko o možnosti spolupráce při prezentaci
     obcí i podnikatelů
8. Závěr
 
Ad. 1)
Přivítání přítomných
a)      Mgr. H. Pavera, starosta obce a předseda Sdružení obcí Hlučínska (SOH), přivítal všechny přítomné, poděkoval všem za přijetí pozvání na společné jednání a seznámil je s programem jednání.
 
Ad. 2)
Informace o předchozích schůzkách, plnění úkolů z různých jednání, atd.
a)      Předseda SOH Mgr. H. Pavera prezentoval SOH jako sdružení, které má zájem na zlepšování vztahů s podnikatelskou i zemědělskou veřejností a připomenul jim existenci webových stánek SOH – www.hlucinsko.eu, na kterých je mj. i sekce Spolupráce s podnikateli. V této sekci jsou nejenom zápisy ze setkání v minulém období, ale také přehled podnikatelských zón a příležitostí pro podnikání v regionu (tento přehled se však bude muset aktualizovat).
Předseda SOH informoval přítomné, že některé nejvážnější připomínky podnikatelů byly zaslány vyšším orgánům (ÚP – byrokracie při přijímání nezaměstnaných; MSK – podpora učňovského školství; MSK, ŘSD – podpora výstavby nové I/56).
Předseda SOH Mgr. H. Pavera sdělil přítomným, že situace kolem výstavby I/56 je vážná a že např. ministerstvo dopravy ji vůbec nezařadilo do plánu staveb do konce roku 2025!
 
b)      Mgr. H. Pavera informoval přítomné o významných akcích v regionu Hlučínska, z nichž některé
organizuje SOH nebo přebírá nad nimi záštitu!
 • Festival kultury Hlučínska
 • Závody historických vozidel
 • Svatební veletrh
 • Dostihový den
 • Štěrkovna Open – hudební festival na Hlučínském jezeře
 • Kravařský odpust, atd.
 
c) Mgr. H. Pavera také navrhl témata k projednání a ke vzájemné spolupráci:
 • výstavy a trhy
 • péče o krajinu (protipovodňová opatření, zeleň, polní cesty,…)
 • informační tabule o památkách v obcí a městech Hlučínska, společné propagační materiály,…
 • možnosti využití internetové televize i pro podnikatele (www.hlucinsko.tv)
 
Ad. 3)
Informace Úřadu práce v Opavě (ÚP Opava)
Ředitelka Úřadu práce v Opavě Ing. J. Mateřanková seznámila přítomné s počty nezaměstnaných v okrese Opava, s využíváním nezaměstnaných na veřejně prospěšné práce v obcích a také hovořila     o možnosti, že firma, která požaduje přijetí nezaměstnaného nemusí dodávat potvrzení od úřadů, může to zajišťovat ÚP, ale pouze se souhlasem firmy.
Paní ředitelka rovněž připomenula možnost získání dotací na vzdělávání zaměstnanců (dotace EU) – nová výzva MPSV „Vzdělávejte se pro růst“ a také hovořila o možné reorganizaci úřadu práce.
 
Ad. 4)
Informace MAS Hlučínsko
Ing. J. Teuer, předseda MAS Hlučínsko a paní D. Quisková informovali přítomné o možnosti získání dotací pro obce, zemědělce, podnikatele i neziskové organizace z programů Leader ČR a také pozvali přítomné na Leader Fest, který se uskuteční 17. 5. 2011 ve Štramberku.
 
Ad.5)
Diskuse o problémech samospráv a podnikatelů v sekcích
Podnikatelé a zemědělci se rozdělili do dvou skupin, v nichž diskutovali o problémech:
 
a)      Připomínky a podněty podnikatelů:
 • když už se nestaví nové cesty, ať se alespoň opraví stávající! (rozbité cesty ničí vozidla,  ztěžují přepravu)
 • starostové obcí by měli mít připravené pozemky pro rozvoj firem
 • ÚP by neměly zatěžovat získávání zaměstnanců zbytečnou byrokracií
 • veřejné zakázky jsou podfinancovány, hrozí zániky firem
 
b)      Připomínky a podněty zemědělců:
 • cyklostezky a zeleň podél cest by neměly být řešeny tak, aby na polních cestách neprojela zemědělská technika
 • činnost agrární komory je slabá, nehájí zájmy zemědělců
 • na farmách by měla být možnost alespoň domácích porážek (např. 5 ks zvířat)
 • zemědělci by měli být podpořeni i krajem
 • díky zemědělské politice státu nemají zemědělci možnost prodeje zeleniny a dalších výrobků, proto se nevyplatí v regionu organizovat farmářské trhy
 • agroturistika jako jedna z možností podpory turistického ruchu i péče o krajinu
 
Ad. 6)
Informace Hospodářské komory v Opavě
Předseda představenstva Hospodářské komory v Opavě p. Václav Hon pozdravil přítomné a řekl jim, že si nesmírně váží těchto setkávání starostů a podnikatelů.
Dále p. V. Hon sdělil přítomným, že co si podnikatelé nevybojují sami, nikdo jim to nedá.
 
 
 
 
Ad. 7)
Informace zástupců týdeníku Region Opavsko o možnosti spolupráce
při prezentaci obcí i podnikatelů
Vydavatel týdeníku Region Opavsko p. Z. Jeník představil přítomným novu speciální přílohu v jejich týdeníku (mj. 12. 4. 2011 vyšla speciální příloha o obci Bolatice a firmách v obci) a nabídl přítomným možnost spolupráce při tvorbě dalších speciálních příloh.
 
 
Ad. 8)
Závěr
 
Ing. A. Hahn, starosta města Kravaře a místopředseda SOH - poděkoval přítomným za účast, poděkoval obci Bolatice za zorganizování setkání a upozornil na zbytečnou byrokracii při podávání žádostí o dotace, na chybějící legislativu při podomním prodeji zboží, kdy jsou ve velké nevýhodě majitelé kamenných obchodů a také sdělil, že by se měly úplně zrušit dotace a výběrová řízení by se dělala pouze podle ceny a nabídek místních firem.
 
Mgr. H. Pavera, předseda SOH - poděkoval všem podnikatelům, zemědělcům, starostům i hostům za účast na 4. setkání představiteli obcí a měst Hlučínska s podnikateli z regionu a popřál všem mnoho úspěchů v osobním, pracovním i podnikatelském životě.
 
 
Zapsal:                       Mgr. H. Pavera

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska