Zápis ze 3. Setkání představitelů obcí a měst Hlučínska se zástupci podnikatelské veřejnosti

Přítomno:
 • 49 účastníků
 • 19 zástupců samospráv
 • 6 soukromých zemědělců
 • 19 podnikatelů
 • 2 zástupci ÚP Opava
 • 1 zástupce MAS Hlučínska
 • 2 ostatní
 
Program setkání:
 1. Přivítání přítomných
 2. Informace o předchozích setkáních, o internetových stránkách SOH
 3. Informace MAS Hlučínsko a ÚP v Opavě
 4. Prezentace úspěšných aktivit na Hlučínsku
 5. Diskuse o problémech v sekcích
 6. Závěr
 
Ad. 1)
Přivítání přítomných
a)      Mgr. H. Pavera, předseda Sdružení obcí Hlučínska (SOH), přivítal všechny přítomné, poděkoval jim za přijetí pozvání na setkání a seznámil je s programem.
 
b)     Ing. B. Ostárek, místopředseda SOH, starosta města Hlučína, přivítal přítomné na území města Hlučína a řekl, že si město Hlučín velmi váží možnosti organizovat tuto akci.
 
c)      Ing. A. Hahn, místopředseda SOH, starosta města Kravaře, rovněž přivítal přítomné a vyslovil přesvědčení, že letošní setkání by mohlo dojít díky diskusím ve skupinách  ke konkrétním problémům, které trápí podnikatele i obce a k nalezení možných řešení problémů.
 
Ad. 2)
Informace o předchozích společných setkáních (2008, 2009) a výsledcích jednáních; Informace o internetových stránkách SOH
Předseda SOH Mgr. H. Pavera informoval přítomné o předchozích dvou setkáních v letech 2008, 2009. Zápisy z těchto setkání, které obsahují i informace o dotačních titulech pro podnikatele a zemědělce, atd. jsou k nahlédnutí na internetových stránkách SOH www.hlucinsko.eu v sekci Spolupráce s podnikateli.
Přítomným byly představeny internetové stránky SOH, na kterých se nachází i sekce Studenti píší o Hlučínsku. Zde jsou umístěné diplomové a bakalářské práce týkající se Hlučínska a jsou zde rovněž témata pro studentské práce.
Předseda SOH informoval přítomné podnikatele o spolupráci SOH s vysokými školami  v regionu, do které se mohou zapojit i podnikatelé a firmy z regionu.
 
Ad. 3)
Informace Místní akční skupiny Hlučínsko (MAS Hlučínsko) a Úřadu práce v Opavě (ÚP Opava)
a) Zástupce MAS Hlučínsko Ing. J. Theuer informoval přítomné o možnosti získání dotace pro podnikatele a zemědělce prostřednictvím MAS Hlučínsko. Bližší informace naleznou zájemci na www.mashlucinsko.cz.
b) Zástupci ÚP Opava informovali přítomné o možnosti získání dotací z programu ÚP na rekvalifikaci zaměstnanců, kdy firmy mohou např. v době ekonomické krize využití dotace pro zaměstnance na rekvalifikační kurzy apod.
Ad. 4)
Prezentace úspěšných aktivit na Hlučínsku:
Předseda SOH Mgr. H. Pavera informoval přítomné o významných aktivitách a akcích na Hlučínsku, z nichž řada byla doplněná videoprojekcí z internetové televize www.hlucinsko.tv.
 
a)  Festival kultury Hlučínska - letos se uskuteční 11. 7. 2010 v Hlučíně a představí se na něm více jak dvě desítky souborů, hudebních skupin, tanečníků, atd.
 
b)  Městský orchestr mladých z D. Benešova - dechový soubor čítá 50-60 mladých hudebníků, soubor v letošním roce oslavil 35. výročí svého trvání a v posledních letech získal řadu úspěchů v zahraničí.
 
c) Dostihový den na Albertovci - letošní závody se uskuteční mimořádně v neděli 25. 7. 2010. Obnovení dostihů na Albertovci je velká zásluha vlastníků Hřebčína Albertovec, kteří tak vrátili Albertovci jeho bývalý lesk.
 
d)  Závody historických vozidel v Hlučíně a v Kravařích lákají na Hlučínsko stovky fanoušků těchto historických vozidel
 • v sobotu 29. 5. 2010 se uskuteční „Stíhací závody veteránů v Hlučíně“, pořadatelem je Oldracing club Hlučín
 • v sobotu 5. 6. 2010 se bude konat "Prajská rely" - orientační závod historických vozidel, pořadatelem je Moto club Kravaře
 
e)   Projekt SOH - Hlučínsko a polští partneři se představují
- SOH podalo žádost o dotaci na projekt, který je mj. zaměřen na podporu cestovního ruchu a jehož součástí by byla i tvorba webového portálu pro podnikatele.
 
f)   Přítomní byli rovněž informováni o přípravě velkých i menších projektů na Hlučínsku (vybudování rekreačního areálu u Hlučinského jezera, turistického centra u bunkrů v Darkovičkách, kamerové systémy v obcích a městech) a rovněž o úspěšných vydáních CD s písněmi v hlučínském nářečí a DVD o tradicích na Hlučínsku.
 
Své aktivity, popř. projekty přestavili i přítomní hosté:
g)      Pan D. Moravec představil hudební festival Štěrkovna Open Music, který se letos uskuteční 30. - 31. 7. 2010.
 
h)   Mgr. M. Chrástecký, ředitel Muzea Hlučínska v Hlučíně představil připravovaný projekt muzea "Hlučínsko - fenomén moderní Evropy", který by měl veřejnosti představit historii Hlučínska v nově vybudovaných prostorách podkroví zámku v Hlučíně. Přítomní také zhlédli dokumentární film o tomto projektu, který vznikl díky podpoře podnikatelů a SOH.
 
 
 
Ad. 5)
Diskuse o problémech ve třech skupinách - sekcích
Přítomní podnikatelé, zemědělci a představitelé samospráv se rozdělili do tří skupin:
 1. Zemědělci a podnikatelé v potravinářském průmyslu
 2. Podnikatelé s počtem zaměstnanců do 20
 3. Podnikatelé s počtem zaměstnanců nad 20
 
Z diskusí v sekcích vyplynula řada problémů a návrhů pro zlepšení vzájemné spolupráce:
 

 

a) Zemědělci a podnikatelé v potravinářském průmyslu:

 • nutnost v nejbližší době řešit otázku zpracování bioodpadů; (kompostéry, bioplynové stanice, bioelektrárny), které jsou možností další formy podnikání zemědělců
 • ničení polních cest těžkou zemědělskou technikou; řada polních cest přitom slouží jako cyklostezky
 • znečištění místních i krajských komunikací při provádění polních prací, sklizně, atd.
 • zemědělci pociťují problémy při obnovování polních cest a výsadbě alejových stromků v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami
 • tvorba protipovodňových opatření - osetí ochranných pásů trávou, jetelem; obce by hradily zemědělcům ztráty z nevyužitých osevních ploch
 • zemědělci i potravináři by měli více propagovat speciality regionu (pečivo, koláče, masné výrobky, apod.)
 • možnost rozvoje agroturistiky
 • diskutující se shodli, že je nutno společně řešit vzniklé problémy mezi zemědělci a samosprávou, protože všichni společně žijeme na vesnicích, na jejichž vzhledu a rozvoji všem záleží.


b) Podnikatelé s počtem zaměstnanců do 20:

 • drobným podnikatelům schází informace o možnosti získávání peněžních prostředků z dotačních titulů. Podnikatelé nemají, pro své pracovní vytížení, čas ke sledování vypsaných dotací. Nevědí, na koho se obrátit se zpracováním žádostí o dotace. Uvítali by, kdyby bylo zřízeno poradenské centrum, na které by se mohli obrátit s žádostí o informace, o pomoc. Rovněž by uvítali informace na webových stránkách
 • drobní podnikatelé požadují ochranu před velkými obchodními řetězci. Chtějí stejné podmínky pro podnikání jako zahraniční firmy. Obce by měly usměrňovat podnikání na svém území
 • otevírací doba velkých obchodních center by měla být stejná jako v zemích EU (tj. o nedělích a svátcích zavřeno)
 • chybí některé služby na Hlučínsku, především v oblasti turistického ruchu a dalších služeb pro občany (ubytování, opravny kol, údržby záhrad, úklidy domácností apod.)
 • u provozoven chybí parkovací místa

 
c) Podnikatelé s počtem zaměstnanců nad 20:

 • firmy využívaly v době krize dotace EU a úřadů práce na rekvalifikace zaměstnanců a na vzdělávání zaměstnanců (dotace i na stravování, lektory, ubytování, mzdy, atd.); některé projekty byly připravovány i půl měsíce min. jedním zaměstnancem
 • firmy řeší problémy s nemožností zrušení pracovních smluv u špatných zaměstnanců (zákoník práce)
 • snížená kvalita zaměstnanců - firmy by přivítaly rekvalifikační kurzy pro chybějící řemesla (stavební profese, textilní dělníci)
 • firmy by měly mít větší zájem o nábory žáků ZŠ do učňovských škol (návštěvy škol, podpora studentů); snížit počty tříd gymnázií!
 • velkým problémem je zaměstnávání lidí "na černo", k čemuž přispěl i stát, když dovolil nezaměstnaným si přivydělávat a již nelze téměř zkontrolovat "černou" práci!
 • firmy by měly společně se samosprávami i s dalšími firmami řešit dopravu do zaměstnání
 • velký význam pro rozvoj podnikání bude mít nově vybudována R/56 z Opavy přes Hlučín do Ostravy, která je zatím v nedohlednu!
 • firmy, které mají sídlo v zastavěných částech obcí a měst, by měly řešit hluk ze svých provozů a také více začleňovat výrobní budovy do architektury obce a měst
 
Na závěr diskuse vedoucí jednotlivých sekcí (Ing. A. Pospiech, Ing. B. Ostárek, Mgr. H. Pavera) sdělili přítomným náměty a problémy jednotlivých skupin.
 
Předseda SOH Mgr. H. Pavera poděkoval všem diskutujícím za navržené náměty, problémy a sdělil jim, že se jimi budou starostové SOH zabývat na nejbližším sněmu. Některé se pokusí představitelé samospráv řešit sami, jiné budou směřovat na Krajský úřad MSK v Ostravě či Parlament a vládu ČR. U některých témat bude potřeba při jejich prosazení i podpory ze strany podnikatelů.
 
 
 
Závěr:
 • Mgr. H. Pavera poděkoval přítomným za aktivní účast na jednání, poděkoval hostitelskému městu Hlučín, panu starostovi města Hlučín a zaměstnancům KC Hlučín za zorganizování setkání a popřál všem přítomným mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
 • Ing. A. Hahn - vyslovil přesvědčení, že společnými silami se podaří vyřešit co nejvíce problémů v co nejkratší době vyřešit a také poděkovat přítomným za plodnou diskusi.
 
 
 
Zapsal:                       Mgr. H. Pavera

Soubory ke stažení

6-1.PDF Zápis 67 kB

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska