V Hlučíně zasedalo zastupitelstvo města

Dne 11. prosince 2014 se sešli zastupitelé města Hlučína na řádném zasedání.

Stěžejním rozhodnutím, které ovlivní život každého občana v příštím roce, bylo schválení rozpočtu města Hlučína na rok 2015. Město bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem s výší příjmů a výdajů ve výši téměř 229 mil. Kč.
Výkon státní správy a samosprávy pro celý správní obvod, tedy patnáct obcí se čtyřiceti tisíci obyvateli, vyjde město Hlučín jako obec s rozšířenou působností na 58 mil. Kč, dvaceti miliony je město připraveno financovat provoz škol a školek a o stejnou částku se rozdělí příspěvkové organizace města Kulturní centrum Hlučín, Muzeum Hlučínska, Správa sportovně - rekreačního areálu, Dům dětí a mládeže, Domov pod Vinnou horou a Dětská rehabilitace. Na údržbu města bylo vyčleněno 31 mil. Kč a likvidaci odpadů 12 mil. Kč. 5 mil. Kč rozdělí město na dotacích zájmovým, sportovním, kulturním a společenským organizacím, sdružením a spolkům. Necelých 6 mil. Kč uhradí město provozovatelům hromadné dopravy jako prokazatelnou ztrátu z poskytování služeb. Velká část rozpočtu bude proinvestována. Mezi největšími plánovanými investicemi je park volnočasových aktivit v Darkovičkách, rozvoj služeb Technologického centra Hlučín, vybudování chodníku z Malánek ke hřbitovu Březiny, regenerace sídliště OKD nebo zateplení budovy základní umělecké školy. Město však počítá i s menšími projekty jako je budování mobilního kamerového systému, budování kanalizace a rekonstrukce ulic.
Zastupitelé rozhodovali také o poplatku za svoz a likvidaci odpadů, který budou občané platit v příštím roce. Stalo se tak vydáním obecně závazné vyhlášky. V roce 2015 zůstane výše poplatku stejná jako v roce letošním, tj. 500 Kč na poplatníka a rok. Výše tohoto poplatku se nezměnila již od roku 2006. V uvedené částce je zahrnut nejen svoz a likvidace směsného komunálního odpadu, ale i svoz velkých kusů, svoz a likvidace BIO odpadu, svoz separovaných plastů, nápojových kartonů, skla a papíru a možnost odkládat nebezpečné a velkoobjemové odpady celoročně na sběrný dvůr TS Hlučín. Vybrané poplatky zdaleka nekryjí skutečné náklady na odpadové hospodářství města. V roce 2015 bude město Hlučín svoz odpadů dotovat částkou téměř 4 miliony korun.
Zastupitelstvo města delegovalo zástupce města na valné hromady a do dozorčích rad obchodních společností, ve kterých má město majetkovou účast. Jedná se o společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o., TS Hlučín s.r.o. a Teplo Hlučín s.r.o. Ve všech třech je město jediným společníkem, tzn. má v nich 100% majetkovou účast.
Došlo také na určení členů osadních výborů a volbu jejich předsedů. V Hlučíně budou osadní výbory opět pěti nebo sedmičlenné a jsou zřízeny čtyři: Osadní výbor sídliště OKD, Osadní výbor Darkovičky, Osadní výbor Bobrovníky a Osadní výbor Rovniny.
Formou pověření rozdělili zastupitelé mezi starostu a místostarostku zabezpečování úkolů v samostatné působnosti, tedy určitý důraz na spolupráci a dohled nad jednotlivými oblastmi veřejné správy města - jednotlivými odbory městského úřadu, příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi.
Další zasedání je naplánováno na březen 2014.

Jarmila Harazinová
zastupující mluvčí města Hlučína

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska