Sociální služby SOH

 

Stručný popis projektu
Projekt Sociální služby SOH je realizován díky financování z OPLZZ, Podpora sociální integrace a sociálních služeb, jehož nositelem je Institut komunitního rozvoje a partnerem Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko-západ.

Hlavním cílem projektu je zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro spádovou oblast Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko - západ, který je partnerem projektu. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím 5 klíčových aktivit věcně zaměřených na: ustavení odborných pracovních skupin, provedení analýzy poskytovaných sociálních služeb na území SOMH, zpracování 1. SPRSS pro SOMH a veřejného seznamu sociálních služeb, vzdělávání cílové skupiny a veřejnosti v akreditovaných a neakreditovaných kurzech, zapojení veřejnosti do vzdělávání a do procesu plánování v sociálních službách.

Ustavení odborných pracovních skupin
Budou sestaveny dvě pracovní skupiny se zaměřením na děti, mládež a rodinu a seniory. Rovněž bude sestavena řídící skupina, tvořená zástupci jednotlivých obcí. Pracovní skupiny se budou pravidelně scházet, připravovat analytická data, zpracovávat SWOT analýzu, konzultovat připravované dotazníky, ankety a dílčí výstupy z přípravy SPRSS.

Provedení analýzy poskytovaných sociálních služeb
V rámci projektu bude zpracována analýza potřeb v oblasti sociálních služeb a to jak formou dotazníků, tak přímého oslovení a rovněž zařazením internetového dotazníku. Výsledky budou využity v analytické části dokumentu, při jednání pracovních skupin po zpracování SWOT a PEST analýzy a po zjištění existujících sociálních služeb na území SOMH. Výsledky analýzy budou představeny veřejnosti.

Zpracování 1. SPRSS pro SOHZZ a veřejného seznamu sociálních služeb
Po provedení analýzy bude společně s pracovními skupinami a řídící skupinou zpracováván a postupně konzultován dokument SPRSS. Díky analýze vznikne aktualizovaný seznam poskytovatelů sociálních služeb na území SOMH, který bude k dispozici na stránkách realizátora, partnera i dalších zapojených obcí a měst. Rovněž veřejnost bude mít možnost vstoupit do připomínkování a samotné tvorby dokumentu prostřednictvím aktivit na zapojení veřejnosti.
 

Vzdělávání cílové skupiny a veřejnosti v akreditovaných a neakreditovaných kurzech
Pracovní skupiny a řídící skupina budou proškoleny v základních principech komunitního plánování tak, aby byla zajištěna stejná informační úroveň všech zúčastněných a práce na samotném dokumentu pak bylo možno realizovat v co nejrychlejším a nejeefektivněji využitém čase.

Kromě toho se budou poskytovatelé sociálních služeb a členové pracovních skupin a řídící skupiny vzdělávat v těchto tématech:
a) Komunitní plánování
b) Vedení týmu a týmová spolupráce
c) Komunikační a prezentační dovednosti
d) Příprava projektů, řízení projektů

Kromě vzdělávání budou také probíhat workshopy na tato témata:
a) Financování sociálních služeb
b) Komunikační prostředky v sociálních službách
c) Stres a jeho zvládání
d) Komunikační vazby mezi jednotlivými realizátory KP v regionu Moravskoslezského kraje a
ČR


Zapojení veřejnosti do vzdělávání a do procesu plánování v sociálních službách
Komunitní plánování je výjimečné právě v tom, že je zaměřeno na stálou komunikaci zpracovatelů, zadavatelů s veřejností. Služby, které budou veřejnosti poskytovány, jsou udržitelné pouze v případě, že vychází z přímé potřeby cílové skupiny. V rámci projektu tedy bude probíhat stálá komunikace s veřejností a to již od zahájení projektu. Členy pracovních skupin budou také zástupci veřejnosti jako uživatelé sociálních služeb.
Kromě účasti v pracovních skupinách, účasti na anketním šetření, veřejných projednáních, bude připraveno také veřejné projednání s programem, jako stále ještě netradiční forma projednávání strategických dokumentů s veřejností.

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska