Podpora podnikatelů v obcích do 2000 obyvatel

Cílem programu je podpora zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování.

Cílem je především vytváření nových
pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit.
 

Typické podporované projekty
Rekonstrukce nebo výstavba provozovny, pořízení nových technologií (kovoobrábění, truhlářství, autoservis
atd.). Podpora je určena i na diverzifikaci činnosti zemědělců směrem k nezemědělským činnostem (např.
zemědělský podnikatel si zřídí truhlárnu)
 

Příjemce podpory
Fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie
mikropodniků (podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční
rozvahy nepřekračuje 2 mil. €). Podpora je určena i pro zemědělské podnikatele v rámci diverzifikace jejich
činností.
 

Způsobilé výdaje

 • Rekonstrukce, modernizace, přestavba, nová výstavba provozoven včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základních inženýrských sítí ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb
 • Úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny – odstavná stání, účelové komunikace, oplocení
 • Nákup strojů, výrobních zařízení a technologie
 • Nákup vybavení provozovny – základní nábytek
 • Nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem
 • Projektová dokumentace: zadávací řízení
 • Technická dokumentace: dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a položkový rozpočet,
 • stavební dozor, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby.

Veškeré výdaje jsou způsobilé až po zaregistrování žádosti.
 

Forma a výše podpory

 • Přímá nenávratná dotace
 • Max. výše investice je až 10 (15) mil. Kč na projekt
 • Možnost získat až 40-60 % podpory ze způsobilých výdajů

Regionální vymezení podpory
Projekt musí být realizován na území České republiky v obci do 2000 obyvatel.
 

Odvětvové vymezení podpory
Projekt se týká pouze činností zařazených do těchto sekcí Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):
B 08 (Ostatní těžba a dobývání),
C (Zpracovatelský průmysl),
F (Stavebnictví),
G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a třídy 45.31),
S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost)
S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb)
 

Kontaktní osoba: Ing. Michal Kubásek mob: 732 459 385 email: kubasek@rpa.cz

Soubory ke stažení

2-1.PDF Dokument ke stažení 174 kB

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska