Páchník hnědý

Páchník hnědý (Osmoderma eremita) je typickým druhem brouka osidlující stromové dutiny. Pravděpodobně preferuje osvětlené dutiny, proto lze často nalézt populace páchníka v solitérních stromech či alejích. Larvy mají víceletý vývoj v trouchu v dutinách živých listnatých stromů, především ve střední a horní části kmene. Dospělí brouci se objevují od května do září. Aktivují večer a v noci, dutinu však opouštějí jen výjimečně, létat jsou schopni pouze na velmi krátké vzdálenosti. Živí brouci se vyznačují charakteristickou vůní, popisovanou jako vůně juchtoviny (starých vydělaných kůží) či zimostrázku.
 
Páchník hnědý se vyskytuje na dvou typech stanovišť; v původních listnatých lesích, které byly v minulosti specifickým způsobem hospodářsky využívány (vrbovny, pastevní lesy) nebo ve starých parcích a alejích. Tyto člověkem vytvořené biotopy představují dnes většinu lokalit, z čehož lze odvodit i příčiny ohrožení druhu. Je jím především odstraňování starých stromů (jak osídlených, tak k osídlení vhodných – v parcích i lesích, kde se vyskytuje) a související likvidace alejí (často z „bezpečnostních“ důvodů). Dalším významným faktorem je vypalování a sanace dutin stromů, popř.: nadměrné využívání larev jako rybářských návnad.
 
Péče o EVL Ostrava – Šilheřovice bude spočívat v ponechání starých dutých stromů v alejích podél komunikací a v prostoru golfového hřiště. Ošetření starých stromů z důvodu ohrožení majetku nebo bezpečnosti osob bude prováděno šetrným způsobem (odborné ořezání větví, snížení těžiště kmene). Zastřešení dutin bude možné provádět jen částečně, tak aby nebylo bráněno ve vývoji larev. Vybírání trouchu a chemická konzervace dutin bude zakázána. Pokud bude nezbytně nutné kácet dřeviny, musí být provedena vhodná náhradní výsadba.
 
Dne 13. 11. 2007 Evropská Komise schválila národní seznam evropsky významných lokalit stanovený nařízením vlády č. 132/20058 Sb., a zařadila EVL České republiky do evropského seznamu. Dne 5. 3. 2008 byla tato informace zveřejněná ve sbírce zákonů č. 81/2008. Součástí seznamu je i evropsky významná lokalita Ostrava – Šilheřovice. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu, vyhlásí tuto lokalitu jako zvláště chráněné území v kategorii ochrany „přírodní památka".
 
 
Text je citován z oficiálních stránek obce Šilheřovice.
 

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska