MĚSTO V MĚSTĚ EU

Hlučínskými slavnostmi a odjezdem polské delegace z Namyslowa, dospěl projekt „Město v městě EU – Namyslów – Hlučín “ do svého závěru.

  Hlučínskými slavnostmi a odjezdem polské delegace z Namyslowa, dospěl projekt „Město v městě EU – Namyslów – Hlučín “ do svého závěru. Dvě čtyřdenní sblíľení obyvatel Hlučína a Namyslówa splnila očekávání a v mnohém je doslova překonala. Obě města se snaľila vľdy jako hosté představit své město, své zvyky, svou kulturu. Hostitel se zase vľdy snaľil, aby se delegace cítila jako u opravdových přátel. Oba termíny byly záměrně naplánovány na městské slavnosti obou měst, aby nabídka kulturních proľitků byla co největší. Různorodá směsice členů delegace přes profesi aľ po sloľení ľen a muľů, v obou případech vľdy dokázala vytvořit jednotný kolektiv, který s hrdostí reprezentoval své město.Města se vzájemně prezentovala na výstavách, ochutnávkách kulinářských specialit, kulturním vystoupením souborů a skupin. Jednou z nejatraktivnějších části projektu byla bezesporu velká soutěľ „Zábava bez hranic“. Našemu reprezentačnímu týmu podařilo vyhrát tuto soutěľ jak v Namyslowě, tak také u nás v Hlučíně. Coľ svědčí o dobrém výběru druľstva z řad obyvatel Hlučína. Výsledek, i kdyľ je potěšitelný, není rozhodující, nebo» šlo především o společnou zábavu soutěľících a diváků. Během setkání se uskutečnilo mnoho neformálních kontaktů mezi obyvateli obou měst. V mnoha případech vystoupení obou delegací vzbudilo zájem o bliľší poznání prezentujících se měst. Jako organizátoři celého projektu máme z jeho realizace velmi dobrý pocit a ne jenom my v Hlučíně, ale stejný pocit mají také naši přátelé z Namyslowa. Více jak roční příprava na projektu a jeho vlastní realizaci, přinesla své ovoce. Proto bych touto cestou poděkoval všem svým spolupracovníkům a obyvatelům města Hlučína, kteří se jakoukoliv mírou podíleli na úspěšné realizaci tohoto projektu. Rovněľ také CK Maxner, která nám byla nápomocná při zabezpečovaní autobusové dopravy.Jsme si zároveň plně vědomí skutečnosti, ľe projekt „Město v městě EU“mohl být realizován jenom díky tomu, ľe byl spolufinancován Evropskou Unií.Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska