Křest knihy "GRUNT"

Muzeum Hlučínska Vás srdečně zve v pátek 23. září v 17:00 hod. na křest nové publikace Anny Malchárkové s názvem Grunt. Další z příběhů zaloľeném na pravdivé události popisuje osudy lidí ľijících na Hlučínsku.


Muzeum Hlučínska Vás všechny srdečně zve
na autorské čtení a křest nové publikace
regionální spisovatelky Anny Malchárkové s názvem "Grunt".

Křest se uskuteční v prostorách muzea v pátek 23. září 2011 v 17:00 hodin.


Ze zadní obálky:
     Publikací "Grunt" prolamuje autorka dlouhá desetiletí trvající tabu, týkající se osudů obyvatelů tzv. pruského Slezska. Čtenář bude vtaľen do děje, časově ohraničeném koncem 19. století a končícím v současnosti. Osu vyprávění pak tvoří pohnuté ľivotní zvraty hrdých sedláků z rodu Rothů, do nichľ autorka vetkává další epizody ze ľivota nejen těch, kteří ľili v dobách obou světových válek, ale především v 50. letech 20. století ve jménu kolektivizace programově likvidovali dílo jejich předků, ale často i jejich ľivoty. Přes tyto tragické okolnosti jsme však svědky odhodlání a vnitřní síly našich hrdinů bít se o svou půdu, kterou zdědili, do níľ vrostli a kterou brání před zcizením patologickými reľimy.
 
     Grunt není psán jako fikce. I v této próze sáhla autorka k osvědčenému postupu a vyuľívá tak záľitků a vzpomínek pamětníků a jejich předků i konkrétních písemných materiálů. Tím se román blíľí literatuře faktu. Kdyľ k tomu připočteme autorčin talent vystavět příběh a kaľdou další kapitolou graduovat děj, dostáváme do rukou dílo, které nám osvětlí jednak společenské, rodinné a politické poměry popisované doby, ale přinese také estetický záľitek.

Kniha je jiľ v prodeji v Muzeu Hlučínska na Informačním centru za 195 Kč.


     Pokud byste se rádi o nové knize dozvěděli více, česká televize bude ve čtvrtek 22. září vysílat pořad "Ta naše povaha česká" na ČT2 ve 21:00 hodin. V pořadu se tak můľete blíľe seznámit s tématem této nové publikace.


Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska