Kostel Všech Svatých

GPS:

Až do roku 1793 byl na místě dnešního kostela malý dřevěný kostelík, který v roce 1630 zcela zničil požár spolu i s přilehlou farou. Kostelík byl zasvěcen Všem svatým. V roce 1793 byl postaven nový, který vysvětil pater Schallmayer, farář a děkan z Hlučína. Kostel byl 22 m dlouhý, 10 m široký a 5 m vysoký.        Jelikož pro vzrůstající počet věřících byl kostel malý, rozhodl se farní výbor za souhlasu a podpory děkana a faráře v Hlučíně patera Stankeho na schůzi 22. března 1902 kostel přestavět a rozšířit.

Dne 9. dubna 1903 se jednomyslně usnesl kostelní výbor rozšíření kostela provést. Stavitel Josef Holuscha předložil rozpočet na 29 382 marek. Dle rozhodnutí královské vlády v Opolí měl přispět patron kostela, svobodný pán Nathanael Rothschild, na stavbu dvěma třetinami rozpočtu. Ten to však odmítl. Proběhlo mnoho soudů v Ratiboři, až teprve Vrchní zemský soud ve Vratislavi donutil patrona k placení povinné částky.  K úhradě nákladů spojených s rozšířením kostela bylo vypůjčeno ve spořitelně ve Vratislavi 17 000 marek na 40 let.

13. dubna 1903 se začalo se stavbou. 10. května 1903 posvětil víceděkan Hugo Stanke z Hlučína základní kámen, v němž je vložena zakládací listina a podepsána: pater Hugo Stanke, děkan, Hlučín – Josef Holuscha, stavitel, Benešov – výbor: Glumbík, Schramek, Wittek, Tichý, Mrázek, Kretek – učitel.
Stavbu povolil kníže, arcibiskup z Olomouce, kardinál dr. Theodor Kohn. V té době působili v Hlučíně kaplani: pater Alois Bitta, pater Josef Hlubek, pater Jan Kossellek.

Jelikož byla věž k novostavbě kostela nepřiměřeně nízká, usnesli se sejmout báň věže a věž zvýšit o 5 m a zakončit ji osmibokým jehlancem asi do výšky 37 m, což provedl stavitel Holuscha za 3 250 marek. Místo kolem kostela se zplanýrovalo, oplotilo a do kostela se pořídily nové lavice. Účet stavitele činil dohromady 41 347 marek.

Nad lodí je malá věžička „sanktusová“ se zvonkem o váze 50 kg. V hlavní věži je jediný, velmi starý a vzácný zvon, který byl ulit r. 1668 v Opavě (viz Osudy kostelních zvonů). 

Půdorys kostela má podobu kříže. Kostel je vystavěn ve slohu románském.
Přestavba kostela byla dokončena 31. října 1903. 1. listopadu téhož roku ho slavnostně vysvětil ndp. děkan pater Tomáš Kamrádek z Velkých Petrovic z diecéze Vratislavské za asistence patera Huga Stankeho, děkana z Hlučína a kaplanů patera Josefa Hlubka a patera Antonína Kašného.

Roku 1905 byl kostel vymalován akademickým malířem Benediktem Müllerem z Mnichova za 1 800 marek. V boční kapli od Hošťálkovic byly malby ve výsecích na obloukovém stropě, které představovaly tajemství slavného růžence, v kapli od Lhotky bylo tajemství radostného růžence, v podélné hlavní lodi bolestný růženec.
V roce 1909 byly pořízeny nové varhany značky Rieger, Krnov. 

Po druhé světové válce byl kostel velmi poškozen. Byla provedena řada oprav, zejména střechy vč. oprav vnitřních maleb, které však byly provedeny dost nešťastně. Rozbitá chrámová okna opravila až v roce 1956 firma Eduard Krejčí z Brna za 25 000,- Kč.

V roce 1956 by pořízen hornický prapor s obrazy sv. Barborky a sv. rodiny. Majetek horníků farnosti. O rok později byl postaven v „Hošťálkovické“ kapli, tj. u sakristie, hornický oltář sv. Barborky, převezený ze šachty „Lidice“, s vyřezávanou sochou sv. Barborky a reliéfem staré šachty „Oskarky“.

V roce 1963 byl pořízen nový mariánský oltář v rámci přestavby oltáře Panny Marie v kapli „Lhotecké“ na straně evangelní.

V druhé polovině 60. let, za působení faráře dr. Františka Hrnčiříka, byla provedena rozsáhlá rekonstrukce interiéru kostela a to v souladu se závěry II. vatikánského koncilu, po kterém se začaly bohoslužby sloužit čelem k lidu.

Svatostánek byl posunut dozadu, odstraněna mřížka k sv. přijímání a vpředu kněžiště postaven nový obětní stůl. Kazatelna byla nahrazena ambonem, který se nachází na místě, kde stávala křtitelnice. Do boční lodi byly pořízeny vyřezávané sochy Panny Marie a Božského Srdce Páně. Křtitelnice byla přemístěna na druhou stranu vedle sakristie
Na zdi za svatostánkem, která vznikla zazděním oken (dnes jsou viditelná pouze zvenku), namaloval ostravský akademický malíř Obšil obraz Všech svatých. Kostel byl nově vymalován. Na zdech v bočních lodích byly namalovány texty modliteb, které byly při pozdější obnově malby zalíčeny. Do kostela bylo zavedeno naftové topení, dnes je nahrazeno elektrickými akumulačními kamny. Krytina věže, původně břidlicová, byla vyměněna za měděnou.

Další významné opravy se kostel dočkal v 80. letech. Za pomoci farníků byl v roce 1986 kostel zbaven staré fasády a omítnut nově. V roce 1987 byl postaven nový plot. V roce 2001 byly pořízeny nové stříšky nad hlavním a bočními vchody do kostela a v roce 2002 nové schody na kůr.

 

Text převzat z: http://www.hostalkovice.cz

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Mapa

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska