Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín p.o.

GPS:
Adresa:
Dr. Ed. Beneše 586/7, Hlučín 748 01
E-mail:
mail@ghlucin.cz
Tel.:
+420 553 876 030
Web:
Vedení:
PhDr. Charlotta Grenarová

 Zřizovatel:

Název: Moravskoslezský kraj
Adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava
Kontakty: www.kr-moravskoslezsky.cz


Vzdělávací program:
šestiletý vzdělávací program


Studijní forma vzdělávání:
denní forma vzdělávání

Zaměření školy

Zaměření školy je všeobecné. Škola připravuje žáky k dalšímu studiu na vysokých školách a případně k dalšímu pomaturitnímu studiu. Nezanedbatelné je budování pozitivního vztahu ke vzdělávání jako základní podmínce pro celoživotní učení. Úspěšnost při přijímacím řízení na vysokoškolská studia je tradičně velmi vysoká, u některých tříd až stoprocentní.

V primě až kvartě je obsah studia pro všechny žáky totožný. V kvintě a sextě si žáci volí 3 nebo 4 volitelné předměty – cvičení nebo semináře z literatury, cizích jazyků, společenských věd, dějepisu, geografie, matematiky, fyziky, chemie, biologie, programování a psychologie. Z cizích jazyků studují všichni žáci povinně jazyk anglický, druhý cizí jazyk si volí mezi němčinou a ruštinou. Jedním z našich cílů je umožnit žákům studium dalších cizích jazyků, např. španělštinu nebo francouzštinu. V jazycích jsou žáci rozděleni do skupin podle úrovně znalostí.

Během studia žáci absolvují v tercii lyžařský kurz a ve kvintě sportovní kurz, oba dle zájmu v tuzemsku či v zahraničí.

Na škole pracuje smíšený pěvecký sbor, školní rozhlas a žáci vydávají školní časopis.


Profil absolventa

Absolvent našeho gymnázia je připraven pro studium na všech typech vyšších škol, umí se orientovat na trhu práce včetně zemí EU. Je profilován díky široké nabídce volitelných předmětů. Všeobecné zaměření školy mu nicméně vytváří podmínky pro případnou změnu studia či profese, je schopen získané znalosti a dovednosti tvořivě rozvíjet a chápe nutnost celoživotního vzdělávání.

Jeho jazykové schopnosti mu umožňují studovat i na zahraničních vysokých školách. Absolvent dosáhl technologické gramotnosti, kultivovaně komunikuje ústně, písemně i pomocí ICT. Je připraven pro práci v týmu a umí přiměřeně prezentovat a obhájit svůj názor.

Prostřednictvím osvojených klíčových kompetencí se orientuje v běžném životě, účastní se společenského, kulturního nebo politického dění, má pozitivní vztah ke kulturním a přírodním hodnotám, demokratickým principům společnosti a je si vědom nutnosti dodržování pravidel pro trvale udržitelný rozvoj společnosti. Stanovuje si vlastní cíle a vytváří si žebříček hodnot, je schopen svobodně jednat a přijmout odpovědnost za svá rozhodnutí. Je emocionálně i sociálně vyzrálý, vědom si svých práv a povinností. Chápe základní ekologické souvislosti, je veden k etnické a náboženské toleranci. Má kladný vztah k pohybovým aktivitám a k rozvoji estetického cítění.

Úspěšným ukončením příslušného školního vzdělávacího programu dosáhne:

žák nižšího stupně víceletého gymnázia základního vzdělání,

žák vyššího stupně víceletého gymnázia středního vzdělání s maturitou.


Organizace přijímacího řízení

Do 1. ročníku nižšího stupně šestiletého studia jsou přijímáni žáci ze 7. třídy ZŠ. Podrobná kritéria pro přijímací řízení jsou zveřejněná na webových stránkách školy nejpozději 31. 1. kalendářního roku, v němž uchazeči podávají přihlášku ke studiu. K témuž datu je uveřejněn počet přijímaných žáků (zpravidla 60).

Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. Prominutí zkoušky není možné.

Škola využívá testy společnosti SCIO – test obecných studijních předpokladů, test z jazyka českého a test z matematiky. Započítává se prospěch ze základní školy, body lze získat za umístění v předmětových soutěžích a olympiádách, přihlíží se k výstupnímu hodnocení žáka.

Přijímací zkoušky se konají písemně v určených termínech podle platné legislativy. Svým obsahem a obtížností nepřekračují vzdělávací obsah RVP ZV.


Velikost školy

Škola má 12 tříd, vždy dvě paralelní v ročníku. Kapacita školy je 360 žáků. Pouze část žáků školy jsou místní.Většina žáků dojíždí z vesnic v blízkém okolí, ale také z Ostravy.


Vybavení školy

Ve škole je 12 kmenových tříd, které jsme začali vybavovat nastavitelnými lavicemi, multimediální učebna s interaktivní tabulí, chemická posluchárna, laboratoř fyziky, chemie a biologie, tři jazykové učebny, učebna výtvarné výchovy a zatím pouze jedna (nedostačující) učebna výpočetní techniky. Ve všech učebnách i kmenových třídách je přípojka na internet a odborné učebny jsou navíc vybaveny didaktickou technikou (dataprojektory, počítači, televizory, DVD). Součástí budovy je tělocvična, která ovšem pro počet hodin výuky tělesné výchovy nestačí a proto si v zimních měsících pronajímáme sportovní halu vzdálenou od školy asi 3 minuty. V letních měsících využíváme sportovní hřiště v areálu školy.

Žákům je k dispozici dobře vybavená žákovská knihovna. Velmi je žáky využívána kopírka.

Stravování je zajištěno ve školní jídelně, kde máme výdejnu obědů. Žáci rovněž využívají velmi dobře zásobovaný bufet.

Od září 2007 používáme nově vybudovaný výtah pro bezbariérové vstupy do všech pater školy pro handicapované žáky, kterým je tak umožněna integrace mezi zdravé vrstevníky.

Soubory ke stažení

Prezentace Gymnázia.PPS Prezentace Gymnázia.PPS 3552 kB

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Mapa

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska