INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKO

Hlučínsko a polské gminy se představují

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001326

Realizace: 11/2018 - 10/2019

Výše dotace: 28 471,60

Partneři: Sdružení obcí Hlučínska, Gmina Kietrz, Gmina Krzanowice

Projekt je zaměřen na společnou propagaci regionu Hlučínska a polských partnerů - gmin Krzanowice a Kietrz. V rámci projektu budou vytvořeny propagační materiály, proběhne jejich prezentace na vybraných kulturních akcích a bude zrealizována letní soutěž zaměřená na poznávání společného regionu.

Cílem projektu je:

- podpořit propagaci a prezentaci společného regionu prostřednictvím využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů;
- zvýšit návštěvnost regionu a podpořit tak cestovní ruch;
- zvýšit znalosti o zajímavostech a atraktivitách společného regionu u obyvatel obou stran hranice a celkově zlepšit povědomí občanů o historicky spjatém regionu Hlučínska a sousedních polských gmin Horního Slezska.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
1. Projektový management
2. Tvorba propagačních materiálů
3. Prezentace na vybraných kulturních akcích v regionu
4. Soutěž pro veřejnost zaměřená na poznávání společného regionu

Cílovou skupinu projektu tvoří:
- turisté a návštěvníci, kteří navštíví náš region a kteří budou moci díky propagačním materiálům, které budou bezplatně dostupné na specifických místech, rychle a přehledně získat potřebné informace o zajímavostech našeho území;
- obyvatelé společného regionu, kteří obdrží tištěné materiály a kteří si budou moci materiály bezplatně stáhnout z webových stránek partnerů a u kterých bude zvýšeno povědomí o přírodních a kulturních atraktivitách ve společném území;
- účastníci soutěže zaměřené na poznávání společného regionu, kteří navštíví vybrané atraktivity cestovního ruchu a kteří v soutěži využijí informací z nového propagačního materiálu;
- návštěvníci vybraných kulturních akcí, kteří obdrží vzniklý propagační materiál;
- obce, města, jejich příspěvkové organizace, informační centra v regionu apod., kteří obdrží zdarma vzniklý propagační materiál a budou jej moci využít také pro své propagační aktivity, zahraniční návštěvy apod.;
- soukromé subjekty podnikající v cestovních ruchu, kteří budou moci svým klientům nabídnout komplexní přehled o našem regionu a budou moci pro své hosty vytvořit komplexní plán pobytu k trávení volného času;
- uživatelé internetu, kteří si budou moci zdarma stáhnout propagační materiál z webových stránek partnerů projektu, obcí a měst, informačních center, popř. soukromých subjektů cestovního ruchu.

 

Hledání ztraceného času

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001345

Realizace: 01/2018 - 12/2018

Výše dotace: 13 815,77

Partneři: Sdružení obcí Hlučínska, Gmina Kietrz, Gmina Krzyżanowice, Gmina Krzanowice

Projekt je zaměřen na spoupráci v oblasti kulturních a volnočasových aktivit. V rámci projektu proběhne sběr historických fotografií, fotografické workshopy, bude vytvořen společný česko-polský kalendář. Závěrem pak proběhnou výstavy zhotovených velkoformátových fotografií - historických i novodobých vytvořených v rámci fotografickýh workshopů.

Cílem projektu je:

- podpora intenzity přeshraniční spolupráce partnerů projektu v oblasti kultury a volnočasových aktivit;
- podpora intenzity přeshraniční spolupráce občanů z obou stran hranice v oblasti kultury a volnočasových aktivit;
- navázání přeshraniční spolupráce amatérských fotografů z obou stran hranice;
- posílení společné regionální identity a tradic v území, zvýšení povědomí o kulturních památkách, přírodních zajímavostech, kultuře, tradicích a dalších společenských aspektech života v regionu;
- podpora a propagace regionu směrem k návštěvníkům regionu a snaha o uchování kulturního dědictví pro další generace;
- zvýšení propagace a povědomí o společném území u turistů a návštěvníků regionu, kteří zhlédnou některou z výstav.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
1. Projektový management
2. Sběr, zpracování a tisk historických fotografií
3. Fotografické workshopy, zpracování a tisk novodobých fotografií
4. Vydání česko-polského kalendáře
5. Fotografické výstavy

Cílovou skupinu projektu tvoří:
- obyvatelé společného regionu, kteří poskytnou historické fotografie pro účely projektu;
- obyvatelé regionu, kteří se zúčastní fotografických workshopů a budou si moci navzájem vyměňovat zkušenosti, navázat kontakty apod.;
- obce, města a gminy, které díky projektu získají přehled historických fotografie ze své obce, města, gminy a česko-polský kalendář;
- obyvatelé regionu, návštěvníci a turisté, kteří navštíví některou z fotografických výstav a budou moci zhlédnout ukázku ze života a historie regionu a porovnat ji se současností;
- uživatelé internetu, kteří budou moci zhlédnout prezentaci fotografií na webových stránkách partnerů.

 

Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000662

Realizace: 01/2018 - 06/2019

Výše dotace: 33 269,48

Partneři: Sdružení obcí Hlučínska, Gmina Kietrz, Gmina Krzyżanowice, Gmina Pietrowice Wielkie

Projekt se svou podstatou zabývá řešením problémů v krajině společného přeshraničního regionu v souvislosti se značným výskytem invazivních druhů rostlin, mezi které patří hlavně křídlatka a bolševník. Tyto rostliny ničí náš jedinečný ekosystém a vytlačují původní druhy rostlin.
Většina invazních druhů nemá větší nárok na živiny a najdeme je všude - uprostřed města, na kraji silnic i v lesích a vodních tocích, zabírají zemědělskou půdu atd. Jejich invazi lze zabránit pouze cílenou mechanicko-biologickou likvidací, která musí být efektivní, celoplošná a důsledná.

Cílem projektu je:
- získat přehled plochy s výskytem invazivních rostlin, resp. získat podklad pro pozdější celoplošnou likvidaci těchto rostlin;
- zvýšit znalosti zástupců obcí a měst regionu, neziskových organizací a podnikatelů (zemědělců) v oblasti invazivních druhů, možnostech jejich likvidace apod.;
- zvýšit informovanost obyvatel regionu o účincích a vlivu invazivních rostlin na přírodu a na zdraví člověka.

Cílů projektu dosáhneme prostřednictvím:
- komplexního zmapování plochy v regionu a vytvořením elektronicky přístupné databáze a mapy s výskytem invazivních rostlin;
- uspořádáním ukázkové likvidace invazivních druhů rostlin;
- workshopů zaměřených na legislativu a příklady praxe na konkrétním území na Hlučínsku a v Polsku;
- exkurze za příklady "dobré praxe" do jiného regionu, kde už problém s invazivními druhy rostlin řešili;
- informačních letáků pro veřejnost a metodiky pro obce a města z obou stran regionu, které obyvatelům poskytnou informace o těchto rostlinách, zásady zacházení s nimi apod.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
1. Řízení projektu
2. Mapování ploch s výskytem invazivních druhů rostlin
3. Tvorba elektronické databáze výskytu invazivních rostlin
4. Ukázka likvidace invazivních druhů rostlin
5. Workshopy k legislativě a metodice likvidace invazivních druhů rostlin
6. Exkurze za příklady dobré praxe
7. Webová stránka s informacemi o invazivních druzích rostlin a projektu
8. Odborná stáž
9. Tvorba informačních a metodických materiálů
10. Publicita projektu

Cílovou skupinu projektu tvoří:
- obce a města, neziskové organizace a podnikatelé (zemědělci) z obou stran regionu, kteří v rámci projektu získají komplexní přehled výskytu invazivních druhů rostlin a metodiku, jak postupovat v případě jejich likvidace apod.
- obyvatelé regionu, u kterých dojde ke zvýšení informovanosti v oblasti invazivních rostlin a důsledku jejich výskytu prostřednictvím informačního letáku, workshopů apod.

 

Dobrá praxe bez hranic

Projekt "Dobrá praxe bez hranic" je realizován ve spolupráci Sdružení LYSKOR z Polska a Sdružení obcí Hlučínska z České republiky.

            V rámci projektu se uskutečnily akce mající za cíl seznámení a integraci polských a českých partnerů a propagace pohraničí. Projektové aktivity bprobíhaly od října do prosince 2017.

            Nejprve se v říjnu tohoto roku uskutečnil studijní pobyt polských partnerů v kulturním domě v Bolaticích. Během setkání byly projednány příklady činnosti přispívající k rozvoji společného pohraničí a byl odsouhlašen rozsah spolupráce mezi sdruženími. Oba sdružení předvedly multimediální prezentace, ve kterých ukázaly svou oblast působení. O doplňkový program se postarali místní umělci.

            V listopadu se uskutečnila akce propagující  včelařské aktivity - Medové hody, během kterých proběhla např. přednáška na téma vlastností včelích produktů a degustace medů. Hlavní částí programu Medových hodu byla taneční zábava.

            Další společnou činností v rámci projektu byly návštěvy vánočních jarmarků v Olomouci a Ratiboři, které měly za cíl mj. srovnání způsobu propagace měst. Partneři měli možnost seznámit se s kuchařskou a kulturní tradici a také s turistickými atrakcemi.

http://lyskor.pl/dobre-praktyki-bez-granic-2/

 

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí