Základní škola Hlučín, Hornická

GPS:

Z historie školy
Naše škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z Hlučína a širokého okolí.

Současnost školy
Výuka ve všech třídách je zaměřena na rozvoj osobnosti žáků, důraz je kladen na výchovu k samostatnosti.

Vybavení školy
Dvě velké velmi dobře vybavené počítačové učebny, obě připojené k internetu
odborné učebny fyziky, chemie, biologie, chemická laboratoř, dvě jazykové učebny, učebna výtvarné výchovy, dobře vybavená školní dílna, cvičná kuchyň, třída s interaktivní tabulí, mléčný automat, bufet.

Pro výuku tělesné výchovy využíváme tělocvičnu, dvě asfaltová víceúčelová hřiště, travnaté hřiště pro kopanou v sousedství školy, v areálu školní družiny je vybudován dětský koutek s průlezkami a se skateboardovou dráhou, betonové stoly pro stolní tenis.

V celém areálu školy jsou rozsáhlé travnaté plochy, které žáci využívají k relaxaci v době přestávek, stejnému účelu slouží také 60 metrů dlouhá hlavní spojovací chodba.
Škola je plně bezbariérová a je připravena přijímat zdravotně postižené žáky. Pro případné žáky na vozíčku je umožněn pohyb v celém areálu školy (WC, schodolez pro pohyb mezi poschodími atd.)

Jiné aktivity školy
soutěž Kosočtverec, vánoční a velikonoční trhy, předmětové olympiády, Dny otevřených dveří, přírodopisné soutěže v ZOO Ostrava, Planetárium v Ostravě, týdenní matematická soustředění, lyžařský výcvikový kurs, divadelní představení v Ostravě, v KD v Hlučíně, výchovné koncerty, filmová představení, plavání
besedy, výstavy, kurz dopravní výchovy, matematické soutěže, exkurze do městské knihovny, muzeí, průmyslových závodů, Flóra Olomouc ,Den dětí ,školní výlety ,Drakiáda, maškarní rej, výtvarné soutěže, sportovní soutěže, SCIO, soutěž v SUDOKU, pěvecké soutěže, recitační soutěže, mezitřídní olympiáda, první seznámení se školou "Škola hrou", sběr papíru ,sběr kaštanů a žaludů , Znáš, umíš, dokaž


Modernizace výukových učeben a společných prostor
To je název projektu, který je v současné době realizován v ZŠ Hlučín, Hornická.
Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUT II Moravskoslezsko byla podána v lednu 2010. Projekt byl schválen v srpnu 2010.
Náplní projektu je modernizace výukových prostor a společných prostor při ZŠ Hornická v Hlučíně. Modernizace spočívá v pořízení nového počítačového vybavení, informačních a komunikačních technologií, audiovizuální techniky včetně nábytku a stavebních prací, v nákupu šatních skříněk ve společných prostorách školy a v rozšíření zasíťování hlavní budovy ZŠ Hornická.      Potřeba modernizovat reaguje na současný vývoj a moderní výukové metody, povede ke zkvalitnění výuky, k využívání moderních informačních a komunikačních nástrojů a pomůcek při výuce, k většímu zapojení žáků při výkladu učiva. Vybavení společných prostor šatními skříňkami odráží základní potřeby školy zajistit žákům vhodné zázemí pro převlékání a ukládání osobních věcí.
Projektem se docílí aktuální potřeba základní školy jít s dobou, modernizovat vybavení pro výuku a posílit konkurenceschopnost veřejné služby, kterou ZŠ Hornická nabízí.


Průběh projektu:
Během jarních prázdnin byly na druhý  a třetí pavilon nainstalovány šatní skříňky. V pondělí 7.3.2011 byly žákům předány klíče od těchto skříněk. Realizaci prováděla  firma Reduta z Bílovce, která vyhrála výběrové řízení.

První část projektu byla dokončena v měsíci květnu, kdy byly po šatních skříňkách ještě  nainstalovány 3 interaktivní tabule do kmenových tříd.  Druhá část projektu modernizace výukových učeben probíhala během letních prázdnin. Poslední týden školního roku jsme připravili k přestavbě dvě učebny cizích jazyků a dvě učebny výpočetní techniky. Nejdříve se vydrážkovaly v podlahách  a  ve zdech přívody pro kabeláž, pokladla se nová podlahová krytina, byly vymalovány třídy. Během této rekonstrukce byla rovněž provedena výměna oken. Do čistých prostor pak byl ustaven nový nábytek a nakonec zapojena  výpočetní  a audiovizuální technika. Současně probíhalo zasíťování školy . Internet byl přiveden do 4 nových učeben a do kabinetů. Výběrové řízení k na modernizaci učeben a zasíťování školy vyhrála firma Alarm K+K elektronika s.r.o. Od 1. září jsme  tak  díky projektu  získali dvě nové učebny cizích jazyků s audiovizuální technikou a dvě počítačové učebny pro výuku informatiky.

Na začátku nového školního roku se vyučující seznamují s novou technikou, aby ji co nejdříve mohli plně využívat ve výuce. Celkové náklady na modernizaci  učeben a výukových prostor ZŠ Hlučín Hornická jsou naplánovány v rámci projektu uskutečněného přes Regionální operační program  Moravskoslezského kraje ve výši 3 217 320,00Kč.  85%  všech nákladů je hrazeno z fondů Evropské unie, 7,5% z rozpočtu Hlučína a 7,5%  ze státního rozpočtu.

Mgr. Dagmar Stavinohová
                                          projektový manažer

 

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Mapa

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí